Event Lads: Vychádzame z domácich surovín, varíme vlastné sirupy, infuzujeme alkoholy a nepoužívame slamky | Eventlads.sk

Event Lads: Vychádzame z domácich surovín, varíme vlastné sirupy, infuzujeme alkoholy a nepoužívame slamky

Par­tia troch ka­ma­rá­tov pri­náša na Slo­ven­sko zau­jí­mavý kon­cept tro­j­ice ba­rov, ktoré si mô­žeš za­vo­lať hoci aj na svoju najb­liž­šiu oslavu či event.

  • Svo­jim pro­jek­tom vzdá­vajú hold kva­lit­ným do­má­cim su­ro­vi­nám.
  • V roz­ho­vore nám pre­zra­dili, ako sa celý ná­pad zro­dil a aj to, čo vlastne svo­jim zá­kaz­ní­kom po­nú­kajú.

 

Traja cha­lani spoza baru sa spo­jili a vy­tvo­rili úplne nový kon­cept Slo­ven­ského baru. Pred­stavte nám, kto ste, čo ste, ako fun­gu­jete?

Sme nová agen­túra, ktorá uzrela svetlo sveta za­čiat­kom tohto roka a na­šim kli­en­tom pri­ná­šame bar ca­te­ring aký tu ešte ne­bol. Naše kon­cepty mo­bil­ných ba­rov sú vý­ni­močné a naše coc­ktialy majú prí­beh. Slo­ven­ský bar je prvý bar na eventy s tra­dič­nou slo­ven­skou te­ma­ti­kou, mod­ran­skou ke­ra­mi­kou, pri­čom sa snaží vy­uží­vať su­ro­viny ty­pické pre našu roz­ma­nitú kra­jinu. Apot­héka bar je skĺbe­nie bar­man­ského a le­kár­nic­kého re­mesla, v kto­rom sa pri­pra­vujú coc­ktaily z do­má­cich su­ro­vín, in­fu­zu­jeme al­ko­holy a vý­sled­kom je bal­zam na telo aj dušu.

Prečo vám uča­ro­val po­hľad na svet spoza baru?

Nie­kde sme mu­seli za­čať a asi ho­vo­rím za náš všet­kých, že prišlo nám po­hodl­nej­šie stáť za ba­rom ako be­hať po ra­jóne (úsmev). Ča­som sme ob­ja­vili čaro mie­ša­nia drin­kov, rôz­no­ro­dosť al­ko­ho­lov a zis­tili, že nás baví vy­tvá­rať niečo, čo pri­náša emó­cie a vy­tvára spo­mienky u hostí.

To si mys­líme, že zá­leží od toho, čo člo­vek chce v do­má­com bare pri­pra­vo­vať. Či jed­no­du­ché „zlie­vačky“ typu cuba libre alebo gin to­nic alebo viacz­lož­kové drinky, ktoré vy­ža­dujú sha­ker alebo mix glass na sti­ro­va­nie.

Máte ne­jakú radu, ako si vy­be­rať zá­kladné su­ro­viny do do­má­ceho baru?

Vždy podľa prí­le­ži­tosti a spo­loč­nosti – iné pi­jeme na osla­vách ka­ma­rá­tov, iné pri ne­deľ­nom obede a iné v dám­skej spo­loč­nosti. Predsa len asi  lep­šie za­pô­sobí na ženy Neg­roni alebo Ape­rol spritz ako bo­ro­vička s pi­vom (úsmev). A sa­moz­rejme vý­ber ur­čite ovplyv­ňuje aj se­zóna ovo­cia či ze­le­niny.

 

Vieme, že vďaka Ape­rolu sa za po­sledný rok zvý­šili zisky spo­loč­nosti, ktorá ho vy­rába o nie­koľko per­cent. Tak teda aké drinky sú práve te­

raz „in“?

To je otázka skôr na ko­le­gov bar­ma­nov ale z na­šich pre­daj­ných even­tov mô­žeme po­ve­dať že ur­čite v týchto me­sia­coch Ape­rol Spritz, rôzne va­riá­cie gin to­ni­kov a do­máce li­mo­nády. Ľu­dia chva­la­bohu za­bú­dajú na Mo­jito a Pi­ňa­co­ládu a sú ot­vo­rení spoz­ná­va­niu no­vých chutí, vôni a kom­bi­ná­cií.

A čo re­cepty?

Dnes už je veľa ap­li­ká­cií, strá­nok či blo­gov o coc­ktai­loch.  My sa sna­žíme vy­chá­dzať z na­šich skú­se­ností, ale veľa spo­lu­pra­cu­jeme s ko­le­gami z fa­chu či am­ba­sá­dormi jed­not­li­vých zna­čiek.

Takže máte aj svoj ob­ľú­bený drink?

Keďže sme ok­rem spo­loč­ní­kov vo firme aj dl­ho­roční ka­ma­ráti a stret­neme sa nie­kedy aj pri „sk­le­ničke“, mô­žeme spo­ločne pre­hlá­siť, že náš ob­ľú­bený drink je v po­sled­nom čase gin to­nic. Náš trh je už dobre zá­so­bený rôz­no­ro­dými ginmi a to­nikmi takže vždy je z čoho vy­be­rať.

Vý­borne, tak ne­jaké tipy už máme, ale poďme späť sa k va­šej práci. Čo po­nú­kate v rámci svo­jich slu­žieb?

Sú to tri kon­cepty mo­bil­ných ba­rov na fir­mené eventy a sú­kromné ak­cie. Slo­ven­ský bar, Apot­héka bar a Tas­ting  bar – ria­dené a ne­ria­dené de­gus­tá­cie rôz­nych dru­hov al­ko­ho­lov. Ok­rem toho po­nú­kame aj full servisovú pro­duk­ciu even­tov pre kli­en­tov, per­so­nálne služby či ba­rové po­ra­den­stvo.

Kon­cept je teda ori­gi­nálny, v čom ďal­šom sa chcete od kon­ku­ren­cie ešte od­lí­šiť?

Naše mo­bilné bary majú svoj prí­beh, pro­du­kujú vý­ni­močné coc­ktaily a set upy vy­ze­rajú na­ozaj vý­ni­močne. Sna­žíme sa vy­chá­dzať z do­má­cich su­ro­vín, va­ríme si vlastné si­rupy, in­fu­zu­jeme al­ko­holy a ne­pou­ží­vame slamky! (úsmev)

Čo kon­krétne si máme pred­sta­viť pod poj­mom Slo­ven­ský bar? Pivo a folk­lórne stuhy?

Nuž, nie tak cel­kom. Je to dre­vený  bar s ľu­do­vými vzormi, mod­ran­skou ke­ra­mi­kou a do­bo­vými de­ko­rá­ciami. Čo sa týka su­ro­vín bu­deme sa sna­žiť vy­chá­dzať z vecí ty­pic­kých pre naše ze­me­pisné šírky, čiže žiadne ana­ná­sové a man­gové džúsy či te­qu­ila, ale čerstvá ja­bl­ková šťava, do­máci viš­ňový džem a bo­ro­vička alebo slo­ven­ská whisky.

V po­sled­nom čase sa často kri­ti­zuje pô­vod su­ro­vín, z kto­rých sa skladá ko­nečný pro­dukt.Ako je to u vás? Ku­pu­jete si ich alebo sami vy­rá­bate?

Na­šťas­tie ešte máme staré mamy či ro­dinné cha­lupy na vi­dieku, takže ak sa dá čer­páme z do­má­cich zdro­jov. Tie buď spra­cu­jeme do formy si­ru­pov, pyré či dže­mov alebo po­u­ži­jeme čerstvé. Často aj in­fu­zu­jeme – do­chu­cu­jeme al­ko­hol. Či už by­lin­kami, ovo­cím alebo ká­vo­vými zrn­kami. Sa­moz­rejme časť su­ro­vín mu­síme na­ku­po­vať, inak by sa ceny jed­ného drinku vy­špl­hali na sumy, ktoré by kli­ent ne­za­pla­til.

Kon­cept Slo­ven­ského baru môže byť síce zau­jí­mavý pre za­hra­nič­ných kli­en­tov, ktorí sa tak o Slo­ven­sku do­zve­dia niečo nové, no mys­líte si, že do­ká­žete prek­va­piť aj sa­mot­ných Slo­vá­kov?

Mys­lím si že ur­čite áno,  my sami sme prek­va­pení aké la­hodné a zau­jí­mavé drinky sme už ro­bili zo su­ro­vín ty­pic­kých pre našu kra­jinu. Kom­bi­ná­cie ktoré by ni­kto ne­ča­kal a vý­sle­dok bol úžasný. Len treba byť ot­vo­rený no­vým ve­ciam a vy­skú­šať ne­poz­nané.

Na zá­ver kon­krétna otázka: po­ve­dzme, že pri­pra­vu­jem svadbu a chcela by som ju oko­re­niť nie­čím zau­jí­ma­vým, na­prí­klad Slo­ven­ským ba­rom. Ako to bude vy­ze­rať a koľko ma to bude stáť?

Pr­votný kon­takt pre­bieha oslo­ve­ním či za­da­ním od kli­enta, zá­klad­nými in­for­má­ciami o ak­cii. Na zá­klade toho pri­pra­víme po­nuku s roz­pi­som po­lo­žiek. V roz­počte sú pau­šálne čias­tky, ktoré sa ne­me­nia (ako pre­ná­jom ba­ro­vého set upu, bar­mana) a va­ria­bilné po­ložky ako cena za 1 coc­ktail. Tá sa po­hy­buje podľa ná­roč­nosti príp­ravy a ce­nách vy­bra­ných su­ro­vín. Po­hyb­livá zložka sú aj ná­klady na do­pravu, ktoré sa lí­šia podľa vzdia­le­nosti miesta eventu, keďže naše mo­bilné bary vieme pri­viesť kam­koľ­vek na Slo­ven­sku a v blíz­kom okolí.

A ešte po­sledná otázka. Kde Vás mô­žeme najb­liž­šie stret­núť alebo ake eventy Váš ča­kaju?

Per­so­nálne za­bez­pe­ču­jeme Ja­me­son zónu na Grape fes­ti­vale – 13 bar­ma­nov, ktorí sa 2 dni ne­za­sta­via (smiech). Zá­ro­veň však na tomto fes­ti­vale bude mať pre­mi­éru aj Slo­ven­ský bar, ktorý bude v jed­nej z VIP zón par­tne­rov fes­ti­valu.

Zdroj: Start it up

Nechajte si zasielať novinky z nášho blogu

Odoslaním formuláru udeľujte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach: